OCD-fore­nin­gen tilby­der med støtte fra Østif­terne en serie på i første omgang fem webi­na­rer (online fored­rag), hvor en række fagfolk, OCD-ramte og pårø­rende vil dele deres erfa­rin­ger og give gode råd til OCD-ramte og pårø­rende om, hvor­dan man bedst tack­ler udfor­drin­gerne under corona.

Selvom afsæt­ter for webi­na­rerne er coro­na­ti­den, vil indhol­det være rele­vant for alle, der gerne vil vide mere om, hvor­dan man bedst tack­ler OCD’en – både som OCD-ramt og som pårø­rende. Det vil være muligt at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne efter oplæg­gene. Alt efter inter­esse, vil vi gentage to af webi­na­rerne i januar og februar 2022.

Webi­na­rerne, der bliver afvik­let på Zoom, er gratis, men kræver tilmel­ding neden­for.  Læs mere om de enkelte webi­na­rer under tilmeldingsafsnittet.

Hvis du har spørgs­mål eller speci­fikke problem­stil­lin­ger, som du gerne vil have oplægs­hol­de­ren til at tage op, kan du skrive dem her.

Tors­dag den 26. august 2021, kl. 19.00 – 21.00
”OCD i en coro­na­tid – hvor­dan kommer du bedst igen­nem denne svære tid som OCD-ramt?”

Webi­na­ret henven­der sig til voksne OCD-ramte.

Oplægs­hol­dere: Hjalti Jòns­son og Sarah Sonika.

Hjalti Jons­son er privat­prak­ti­se­rende psyko­log og Ph.D. ved Kogni­tiv Terapi Center i Aarhus. Han har over 15 års erfa­ring med behand­ling af OCD med kogni­tiv adfærds­te­rapi og har bl.a. arbej­det på speci­a­li­se­rede OCD-klinik­ker i psyki­a­trien i Danmark og England. Han har desu­den skre­vet en række forsk­nings­ar­tik­ler og bogka­pit­ler om behand­lin­gen af OCD.

Sarah Sonika er 22 år og OCD-ramt.

Onsdag de 15. septem­ber 2021, kl. 19.00 – 21.00
”OCD i en coro­na­tid – hvor­dan støt­ter du bedst en pårø­rende, der lider af OCD?”

Webi­na­ret henven­der sig til pårø­rende til voksne OCD-ramte.

Oplægs­hol­dere: Stine Næsted og Tina Flindt

Stine Næsted er privat­prak­ti­se­rende psyko­log og medin­de­ha­ver af Prak­sis for Kogni­tiv Terapi i Køben­havn. Her har Stine tilbudt behand­ling af bl.a. OCD og angst på et kogni­tivt adfærds­te­ra­pe­u­tisk grund­lag siden 2003. Stine holder deru­d­over fored­rag, yder super­vi­sion, under­vi­ser i behand­ling af OCD og rådgi­ver pårø­rende til OCD-ramte.

Tina Flindt er mor til en OCD-ramt datter.

Tors­dag den 7. okto­ber 2021, kl. 19.00-21.00
”OCD hos børn og unge – når tanker og følel­ser tager over”

Webi­na­ret vil bestå af to dele: et oplæg om de 8-12-årige og et om de 13-18-årige.

Oplægs­hol­der: Marie Tolstrup.

Marie Tolstrup er auto­ri­se­ret børne- og ungep­sy­ko­log, speci­a­list og super­visor i psyko­te­rapi med børn, medfor­fat­ter på flere forsk­nings­ar­tik­ler og bøger, har speci­a­li­se­ret sig i udred­ning og kogni­tiv adfærds­te­ra­pe­u­tisk – og metakog­ni­tiv behand­ling af angst, OCD og depres­sion hos børn og unge.

Onsdag den 3. novem­ber 2021, kl. 19.00-21.00
”Hvor­dan støt­ter du bedst OCD-ramte børn og unge?”

Webi­na­ret henven­der sig til pårø­rende til OCD-ramte børn og unge.

Oplægs­hol­der: Malene Klindt Bohni.

Malene Klindt Bohni er privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Aarhus og har tidli­gere gennem mange år arbej­det på en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien. Hun har skre­vet flere bøger og kapit­ler om OCD og arbej­der nu med terapi, under­vis­ning og super­vi­sion, primært inden for angst- og OCD-området.

Onsdag den 17. novem­ber 2021, kl. 19.00-21.00
”OCD i coro­na­tid – hvor­dan kommer du bedst igen­nem denne svære tid som OCD-ramt?”

Webi­na­ret henven­der sig til voksne OCD-ramte.

Oplægs­hol­der: Malene Klindt Bohni og Sarah Sonika.

Malene Klindt Bohni er privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Aarhus og har tidli­gere gennem mange år arbej­det på en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien. Hun har skre­vet flere bøger og kapit­ler om OCD og arbej­der nu med terapi, under­vis­ning og super­vi­sion, primært inden for angst- og OCD-området.