• Årligt kontin­gent: Person­ligt medlem­skab 200 Kr.
  • Fami­lie­med­lem­skab (første fami­lie­med­lem) 200 Kr.
  • Fami­lie­med­lem­skab (efter­føl­gende fami­lie­med­lem­mer i samme husstand) 50 Kr.
  • Støt­te­med­lem­skab 100 kr.

Ved person­ligt medlem­skab modta­ger du medlems­bla­det OCD-Nyt, du kan deltage i medlem­s­mø­der, støt­te­grup­per, fored­rags­af­te­ner, gene­ral­for­sam­lin­ger og andre akti­vi­te­ter under OCD-fore­nin­gen. Deru­d­over modta­ger du OCD-fore­nin­gens nyheds­mail 11 gange om året. Du kan til hver en tid afmelde nyheds­mai­len, hvis du ikke ønsker at modtage den.

Ved fami­lie­med­lem­skab modta­ger I medlems­bla­det OCD-Nyt og OCD-fore­nin­gens nyheds­mail, I kan deltage i medlem­s­mø­der, støt­te­grup­per, fored­rags­af­te­ner, gene­ral­for­sam­lin­ger og andre akti­vi­te­ter under OCD-fore­nin­gen. Ved fami­lie­med­lem­skab udsen­des ét sæt mate­ri­ale (OCD-Nyt og ekstra­in­for­ma­tion) pr. gang.

Ved støt­te­med­lem­skab modta­ger du kun medlems­bla­det OCD-Nyt og OCD-fore­nin­gens nyheds­mail. Hvis du ikke ønsker at modtage medlems­bla­det OCD-Nyt eller nyheds­mai­len bedes du venligst skrive det i boksen ‘Bemærk­nin­ger’.

OBS! Der er halv pris på 2017-medlem­s­ska­bet, hvis du melder dig ind i peri­o­den 1/10 – 31/12 2017

 

Indmeldelse online:

 

Indmeldelse brev / mail

Klik på linket for at åbne og printe:
Indmel­del­ses­blan­ket­ten sendes til: OCD–foreningen Julius Bloms Gade 17 kl.tv. 2200 Køben­havn N eller e-mail: kontakt@ocd-foreningen.dk. Tilmel­din­gen er bindende, og kontin­gen­tet indbe­ta­les senest 14 dage efter modta­gelse af giro­kort fra fore­nin­gen. Kvit­te­rin­gen for din indbe­ta­ling gælder som medlem­s­kort til fore­nin­gen. Giro­kor­tet kan samti­dig benyt­tes til økono­mi­ske bidrag til fore­nin­gens arbejde.