Indlæser Begivenheder

« Alle Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

Spændende dobbelt-arangement i Odense

16. januar kl. 19:00 - 21:30

Onsdag den 16. januar 2019 afhol­der OCD-fore­­nin­­gen temaaf­ten i audi­to­riet på Psyki­a­trisk Afde­ling Odense

Person­lig beret­ning:

Carsten Stoe­mann Rasmus­sen: OCD-ramt og forfat­ter til bogen  OCD-dren­­gens TABU fortæl­ler sin person­lige histo­rie: ”OCD ’en havde siden 6-årsal­­de­ren styret og ødelagt mit liv i en grad, så jeg til sidst kollap­sede.

Tvang­stan­ker så mørke og bizarre, at jeg selv syntes, jeg fortjente at dø, var resul­ta­tet af en ulige kamp for at under­trykke og skjule sygdom­men.” ”Jeg er 42 år i dag. Selvom jeg først fik den rette hjælp som 36-årige, er mit liv godt nu.  OCD kan faktisk behand­les – også selvom du er hårdt ramt. Det har jeg selv erfa­ret.”

 

 

Hvor­dan kan jeg, som pårø­rende bedst støtte den OCD-ramte?

Malene Klindt Bohni: Har arbej­det mange år i en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien, nu privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Aarhus og medfor­fat­ter til flere bøger om OCD, vil holde et oplæg med udgangs­punkt i oven­stå­ende spørgs­mål. Det er ofte ekstremt hårdt at lide af OCD. Og det er også rigtigt svært at være pårø­rende. Kom og hør hendes spæn­dende og meget brug­bare oplæg.

Der bliver mulig­hed for at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne.

 

Tids­punkt: Onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.00 – 21.30

Sted: Audi­to­riet, blok 1, indgang 220A, Psyki­a­trisk Afde­ling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og en småkage☺

Entré beta­les kontant ved indgan­gen eller via Mobile­Pay 42 14 95 77 – Mrk. ”Odense”

Tilmel­ding til kontakt@ocd-foreningen.dk Mrk. ”Fored­rag Odense 16.01.19”

Der er plads til ca. 100 perso­ner. Tilmel­ding senest fredag, den 11. januar 2019

Detaljer

Dato:
16. januar
Tids­punkt:
19:00 - 21:30