Indlæser Begivenheder

« Alle Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

Kom og hør om OCD i Esbjerg

19. marts kl. 18:00 - 21:00

OCD-fore­­nin­­gens lokal­gruppe Esbjerg indby­der til fored­rag med psyko­log Malene Klindt Bohni og person­lig beret­ning ved Jonas Fryland

Hvor­dan kan jeg, som pårø­rende bedst støtte den OCD-ramte

Malene Klindt Bohni: Har arbej­det mange år i en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien, nu privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Aarhus og medfor­fat­ter til flere bøger om OCD. Malene

vil holde et oplæg med udgangs­punkt i oven­stå­ende spørgs­mål. Det er ofte ekstremt hårdt at lide af OCD. Og det er også rigtigt svært at være pårø­rende. Kom og hør hendes spæn­dende og meget brug­bare oplæg.

Person­lig beret­ning – Jonas Fryland

Jonas Fryland kommer og fortæl­ler sin person­lige histo­rie. Han har haft OCD siden 2. klasse, men fik først diag­no­sen og den rette behand­ling som 28-årig.

På det tids­punkt var han så inva­li­de­ret af lidel­sen at han var blevet tilkendt førtids­pen­sion Han er i dag stort set OCD-fri, har fuld­tidsjob og fami­lie.

Efter fored­ra­gene vil der være mulig­hed for at stille spørgs­mål til både Malene og Jonas.

Tid: Tirs­dag 19. marts 2019 kl. 18.00-21.00

Sted: Rørkjær Skole, Urban, Samlings­sa­len, Ringen 61, 6600 Esbjerg

Pris: 50 kr. inkl. Kaffe /the og kage.

Entré:Beta­les ved indgan­gen eller via Mobile­pay 4214 9577 – Mrk. ”Esbjerg”

Tilmel­ding: kontakt@ocd-foreningen.dk Mrk. ” Fored­rag Esbjerg 19.03.19” eller til Edith Chri­sten­sen (52 40 61 21) senest tors­dag d. 14. marts 2019

Detaljer

Dato:
19. marts
Tids­punkt:
18:00 - 21:00