Sæt alle­rede nu et kryds i kalen­de­ren lørdag den 11. novem­ber! Det er dagen, hvor vi afhol­der en heldags­kon­fe­rence på Odense Univer­si­tet i anled­ning af OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum i år.

Formå­let med konfe­ren­cen er helt over­ord­net at:
1. Få et billede af, hvad der med afsæt i den nyeste forsk­ning og behand­ler­nes erfa­rin­ger i dag er den bedste behand­ling af OCD.
2. Få en status på, hvilke problem­stil­lin­ger der kan være i forhold til at kunne tilbyde OCD-ramte den rette behand­ling.
3. Få nogle bud på, hvor­dan behand­lings­mu­lig­he­derne for OCD-ramte kunne forbed­res.

Nogle af de førende forskere og behand­lere herhjemme vil komme med indlæg, der vil være en person­lig beret­ning, og regio­nal- og land­spo­li­ti­kere skal forsøge at give deres bud på, hvor­dan rammerne for OCD-behand­lin­gen herhjemme kunne forbed­res. Deru­d­over vil der være musikindslag og anden optræ­den. I forlæn­gelse af konfe­ren­cen vil der være en ufor­mel recep­tion, hvor vi sammen kan fejre de første 20 år af fore­nin­gens leve­tid.

Vi er i fuld gang med plan­læg­nin­gen, og der vil senere komme et detal­je­ret program med oplægs­hol­dere, infor­ma­tion om tilmel­ding, osv. Men som sagt: Sæt alle­rede nu et STORT kryds i kalen­de­ren ud for lørdag den 11. novem­ber!

Efter en lille pause star­ter unge­grup­pen i Køben­havn op igen. Grup­pen er et møde­sted for dig, der er ung og OCD-ramt eller har mistanke om, at du har OCD. Her har du mulig­hed for at møde andre unge, som også har OCD inde på livet og få en snak under frie, hygge­lige og afslap­pede forhold. Du er meget velkom­men til at tage en ven eller veninde med.

Vi mødes den første tors­dag i hver måned kl.19.00 i fore­nin­gens loka­ler i Julius Bloms Gade 17, kld. 2200 Køben­havn N. Første gang er tors­dag den 3. august. Det kræver ingen tilmel­ding at deltage – du møder bare op. Hvis du har spørgs­mål og gerne vil høre nærmere om grup­pen, kan du kontakte Allan Peter­sen på tlf. 2811 7744. Vi glæder os til at se dig.

Det har været travle dage på OCD-fore­nin­gens stand på Folke­mø­det i Allinge, Born­holm. Vi havde en fin place­ring på vejen mellem de to hoved­plad­ser på mødet, og der var en lind strøm af spør­ge­lystne menn­ne­sker på stan­den.

Beho­vet for infor­ma­tion om behand­lings­mu­lig­he­der, om hvor­dan man som pårø­rende skal forholde sig og alle de andre spørgs­mål, man kan have i forbin­delse med OCD, er meget stort!

Hop ind på vores Face­book-side, hvor der er flere bille­der og beskri­vel­ser fra dagene i Allinge.

Folke­mø­det på Born­holm 15. – 18. juni er en god mulig­hed for at få formid­let OCD-fore­nin­gens budska­ber til rele­vante poli­ti­kere og andre, der har mulig­hed for at fremme vores sag. Så derfor har OCD-fore­nin­gen selv­føl­ge­lig en stand på Folke­mø­det (D9, ved Brand­sta­tio­nen). Vi har et arran­ge­ment fredag kl. 14, som vi vil opfor­dre dig til at komme til (se neden­for), men ellers er du meget velkom­men til at komme forbi og få en snak med os

Fredag d. 16. juni 2017 kl. 14-15.00 invi­te­rer OCD-fore­nin­gen til debat om bedre behand­lings­mu­lig­he­der med delta­gelse af bl.a. Char­lotte Fischer, Formand for Danske Regio­ners psyki­a­tri- og soci­a­l­ud­valg og psyko­log Malene Klindt Bohni.

Sted: D9 – Ved Brand­sta­tio­nen

Mangel­fuld eller slet ingen behand­ling
Erfa­rin­gerne viser, at behand­ling af OCD vari­e­rer meget fra region til region, og at pakke­for­lø­bene admi­ni­stre­res meget forskel­ligt. I prak­sis bety­der det, at mulig­he­derne for at få den rigtige behand­ling er afhæn­gig af, hvor i landet man bor. Alt for mange udsæt­tes derfor for mangel­fuld eller slet ingen behand­ling. Målet med debat­ten er at få belyst mulig­he­derne for at forbedre disse forhold.

Brug for flere behand­lings­ste­der
OCD kan og skal behand­les af speci­a­li­se­rede fagfolk. Der findes effek­tiv behand­ling af sygdom­men i form af kogni­tiv adfærds­terapi og medi­cin. Proble­met er, at der er en stor mangel på behand­lingssteder. Det skal der gøres noget ved.

Vi ses til Folke­mø­det 2017!

Nico­lai Skovs­mose, Formand for OCD-fore­nin­gen