Efter et pænt langt tilløb kan vi nu præsen­tere en spritny hjem­meside, som har et mere tids­sva­rende udtryk, og som er meget nemmere at arbejde med end den gamle. Den udmær­ker sig også ved at tilpasse sig auto­ma­tisk til visning på mobil­te­le­fo­ner og tablets. For de smånør­dede kan vi fortælle, at vi er skif­tet fra Joomla til […]

Læs mere →

Jour­na­list Iben Foss er i gang med forbe­re­del­serne til en arti­kel for Weeken­da­vi­sen og forhå­bent­lig også en P1-doku­men­tar om distrikts- og syge­huspsy­ki­a­trien i Danmark. I den forbin­delse vil hun gerne i kontakt med medlem­mer af OCD-fore­nin­gen, som er villige til at fortælle om deres ople­vel­ser med psyki­a­trien. Hendes fokus er på folk, der har ople­vet […]

Læs mere →

Den plan­lagte opstart af lokal­gruppe for OCD-ramte og pårø­rende i Viborg udsæt­tes til d. 1. juni 2017 Lokal­grup­pe­møde afhol­des Tors­dag d. 1. juni 2017 kl. 18.00–21.00 Sted: De frivil­li­ges Hus, Vester­bro­gade 1, 8800 Viborg Kontakt­per­son: René Jensen, tlf. 20407046 eller turbo@privat.dk Venlig hilsen Lokal­grup­pen Viborg

Læs mere →

Anna Øhlens­chlæ­ger har skre­vet en kronik i Infor­ma­tion, hvor hun fortæl­ler om den gode behand­ling, hun som barn fik for sin OCD. Hun fryg­ter dog, at psykisk syge børn i dag møder et helt andet system, som ikke giver sig den tid, der er behov for. Læs kronik­ken ved at klikke på linket: Jeg blev […]

Læs mere →