Kunne du tænke dig at være med i et forsk­nings­pro­jekt, som kan forbedre forstå­el­sen af, hvad der sker i hjer­nen, når man har OCD? Så kan du blive frivil­lig forsøgs­del­ta­ger i vores projekt!

Forsk­nings­pro­jek­tet, som fore­går i et samar­bejde mellem Rigs­ho­spi­ta­let og Cambridge Univer­si­tet, hand­ler om et stof i hjer­nen, som hedder sero­to­nin. Vi vil gerne under­søge hvil­ken rolle sero­to­nin spil­ler ved dannel­sen af uhen­sigts­mæs­sige vaner (også kaldet kompulsiv adfærd), som det ses hos patien­ter med OCD. Vi ved fra alle­rede eksi­ste­rende forsk­ning, at sero­to­nin er invol­ve­ret i kompulsiv adfærd, men det er endnu ikke klar­lagt præcist hvor­dan.

For at under­søge dette nærmere bruger vi et læge­mid­del kaldet Esci­ta­l­op­ram, som øger sero­to­ni­nind­hol­det i hjer­nen, og som bl.a. anven­des til at behandle svær OCD. Vi vil under­søge forskel­lige hjer­ne­funk­tio­ner ved at lave hjer­neskan­nin­ger og neuro­p­sy­ko­lo­gisk under­sø­gelse.

Vores håb med dette projekt er, at få en bedre forstå­else af, hvor­dan og hvor­for øget sero­to­nin i hjer­nen kan hjælpe patien­ter med OCD. Den forstå­else vil vi få ved at lære mere om de meka­nis­mer i hjer­nen, der er invol­ve­ret i OCD, og hvor­dan medi­cin som Esci­ta­l­op­ram påvir­ker disse meka­nis­mer.

Projek­tet varer i alt ca. fem uger. I fire af ugerne vil du enten få placebo eller Esci­ta­l­op­ram som tablet. Du vil i alt skulle møde op på Rigs­ho­spi­ta­let fem eller seks gange til under­sø­gelse. Spør­ge­ske­maer besva­res hjemme hos dig selv. Daglig træning af moto­risk vane på en app ca. 15 minut­ter om dagen.

Vi søger perso­ner, som lever op til flg. krite­rier:

  • Alder: 18-70 år
  • Dansk­ta­lende
  • Opfyl­der ICD-10 diag­no­sti­ske krite­rier for OCD, og OCD er primær­di­ag­no­sen
  • Ikke i aktuel medi­cinsk- eller tera­pe­u­tisk behand­ling for OCD
  • Ikke gravid eller ammende
  • Intet alko­hol- eller stof­mis­brug
  • Ingen aktuel eller tidli­gere neuro­lo­gisk- eller alvor­lig soma­tisk sygdom
  • Intet hoved­traume eller hjer­ne­rystelse med bevidst­løs­hed i mere end 2 minut­ter.

Er du inter­es­se­ret, så kontakt os på 3545 4284 eller ocd@nru.dk. Du kan læss mere om vores forsk­nings­gruppe på www.nru.dk.

Venlig hilsen
Neuro­bi­o­lo­gisk Forsk­nings­en­hed (NRU) på Rigs­ho­spi­ta­let / Psyki­a­trisk Center Køben­havn (PCK) / Cambridge Univer­sity