Grun­det den nuvæ­rende situ­a­tion med Coro­navirus/covid-19 i Danmark afly­ses alle møder i lokal­grup­perne. Vi er natur­lig­vis kede af at må aflyse, men OCD-fore­nin­gen følger natur­lig­vis myndig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger.

Vi skal nok holde jer orien­te­ret, når vi igen kan afholde møder og arran­ge­men­ter i lokal­grup­perne.

Vi håber på jeres forstå­else.

Pas godt på jer selv og på hinan­den.

Venlig hilsen,
Besty­rel­sen
OCD-fore­nin­gen