Tors­dag d. 1. novem­ber afhol­der OCD-fore­nin­gen temaaf­ten i Saks­kø­bing.


Hvor­dan kan jeg som pårø­rende bedst støtte den OCD-ramte?

Malene Klindt Bohni: Har arbej­det mange år i en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien, er nu privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Århus og medfor­fat­ter til flere bøger om OCD. Hun vil holde et oplæg med udgangs­punkt i oven­stå­ende spørgs­mål. Det er ofte ekstremt hårdt at lide af OCD. Og det er også rigtigt svært at være pårø­rende. Kom og hør hendes spæn­dende og meget brug­bare oplæg.

Person­lig beret­ning:
Carsten Stoe­mann Rasmus­sen: OCD-ramt og forfat­ter til bogen OCD-dren­gens tabu, fortæl­ler sin person­lige histo­rie: ”OCD´en havde siden 6-årsal­de­ren styret og ødelagt mit liv i en grad, så jeg til sidst kollap­sede.
Tvang­stan­ker så mørke og bizarre, at jeg selv syntes, jeg fortjente at dø, var resul­ta­tet af en ulige kamp for at under­trykke og skjule sygdom­men.
”Jeg er 42 år i dag. Selvom jeg først fik den rette hjælp som 36-årige er mit liv godt nu. OCD kan faktisk behand­les, – også selvom du er hårdt ramt. Det har jeg selv erfa­ret.”

Der vil være mulig­hed for at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne.

Tids­punkt: Tors­dag 1. novem­ber kl. 19.00
Sted: Forsorgs­hjem­met Saxen­høj ”Festsa­len” Nørre­vang 24, 4990 Saks­kø­bing
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og brød.
Tilmel­ding til kontakt@ocd-foreningen.dk Mrk. “Saks­kø­bing” eller på 2993 7900