Der er to spæn­dende dobbel­tar­ran­ge­men­ter i henholds­vis Aalborg og Vejle i septem­ber og okto­ber. Ved begge arran­ge­men­ter vil der være indlæg fra Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen OCD-dren­gens tabu, og Malene Klindt Bohni, psyko­log og speci­a­list i behand­ling af OCD. Læs mere om de to oplægs­hol­dere neden­for.

Arran­ge­ment i Aalborg
Tids­punkt: Tirs­dag 18. septem­ber kl. 18.00
Sted: Vejgaard Bibli­o­tek Hads­und vej 35, 9000 Aalborg Møde­lo­kale 1
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te, og brød, beta­les kontant ved indgan­gen eller Mobile­Pay 42149577
Tilmel­ding til kontakt@ocd-foreningen.dk Mrk. ”fored­rag Aalborg”
eller på 52406121.

Arran­ge­ment i Vejle
Tids­punkt: Onsdag d. 24. okto­ber kl. 18.00 -21.00
Sted: Vejle Bibli­o­tek Willy Søren­sens Plads 1, 7100 (Salen)
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og brød.
Tilmel­ding til kontakt@ocd-foreningen.dk Mrk. ”fored­rag Vejle” eller på 52406121.

Ved begge arran­ge­men­ter vil der være mulig­hed for at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne

Person­lig beret­ning:
Carsten Stoe­mann Rasmus­sen: OCD-ramt og forfat­ter til bogen OCD-dren­gens tabu, fortæl­ler sin person­lige histo­rie: ”OCD´en havde siden 6-årsal­de­ren styret og ødelagt mit liv i en grad, så jeg til sidst kollap­sede.
Tvang­stan­ker så mørke og bizarre, at jeg selv syntes, jeg fortjente at dø, var resul­ta­tet af en ulige kamp for at under­trykke og skjule sygdom­men.
”Jeg er 42 år i dag. Selvom jeg først fik den rette hjælp som 36-årige er mit liv godt nu. OCD kan faktisk behand­les, – også selvom du er hårdt ramt. Det har jeg selv erfa­ret.”


Hvor­dan kan jeg som pårø­rende bedst støtte den OCD-ramte?

Malene Klindt Bohni: Har arbej­det mange år i en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien, er nu privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Århus og medfor­fat­ter til flere bøger om OCD. Hun vil holde et oplæg med udgangs­punkt i oven­stå­ende spørgs­mål. Det er ofte ekstremt hårdt at lide af OCD. Og det er også rigtigt svært at være pårø­rende. Kom og hør hendes spæn­dende og meget brug­bare oplæg.