Teater­fo­re­sti­lin­gen “Pårø­rende” af Teater Hvide Rum genop­sæt­tes i samar­bejde med en lokal­gruppe under Depres­sions­for­e­nin­gen; Foræl­dre til unge og voksne bipo­lare, og spil­ler på Teater Kata­pult i Aarhus,  Skov­gårds­gade 3, 8000 Aarhus C den 21. og 22. marts 2018, kl. 19.30. Efter fore­stil­lin­gen er der inter­view og after talk med en pårø­rende. Hvis man er medlem af en pårø­rende- eller psyki­a­tri­for­e­ning, eller er stude­rende, er der rabat.

”Pårø­rende” giver et indblik i, hvad det vil sige at være pårø­rende til en psykisk sårbar. Når man lever tæt på en, der er syg, påvir­kes hele ens tilvæ­relse af det. Mange pårø­rende til psykisk sårbare kæmper selv med store psyki­ske mén og får ikke den nødven­dige hjælp og støtte. Sind, SIND Ungdom, Bedre Psyki­a­tri og Bedre Psyki­a­tri Ungdom er samar­bejds­part­nere på projek­tet og har bl.a. støt­te­grup­per samt andre akti­vi­te­ter for pårø­rende. De medvir­kende i fore­stil­lin­gen er selv pårø­rende.

Er du selv pårø­rende, psykisk sårbar, fagper­son, stude­rende inden for psyko­logi, pæda­go­gik, psyki­a­tri etc. eller blot inter­es­se­ret i emnet, så er denne fore­stil­ling noget for dig.

Hvis man er medlem af en pårø­rende- eller psyki­a­tri­for­e­ning, eller er stude­rende, er der rabat.

Klik her for yder­li­gere infor­ma­tion om fore­stil­lin­gen.

Klik her for køb af billet­ter til fore­stil­lin­gen den 21. marts

Klik her for køb af billet­ter til fore­stil­lin­gen den 22. marts