Sæt alle­rede nu et kryds i kalen­de­ren lørdag den 11. novem­ber! Det er dagen, hvor vi afhol­der en heldags­kon­fe­rence på Odense Univer­si­tet i anled­ning af OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum i år.

Formå­let med konfe­ren­cen er helt over­ord­net at:
1. Få et billede af, hvad der med afsæt i den nyeste forsk­ning og behand­ler­nes erfa­rin­ger i dag er den bedste behand­ling af OCD.
2. Få en status på, hvilke problem­stil­lin­ger der kan være i forhold til at kunne tilbyde OCD-ramte den rette behand­ling.
3. Få nogle bud på, hvor­dan behand­lings­mu­lig­he­derne for OCD-ramte kunne forbed­res.

Nogle af de førende forskere og behand­lere herhjemme vil komme med indlæg, der vil være en person­lig beret­ning, og regio­nal- og land­spo­li­ti­kere skal forsøge at give deres bud på, hvor­dan rammerne for OCD-behand­lin­gen herhjemme kunne forbed­res. Deru­d­over vil der være musikindslag og anden optræ­den. I forlæn­gelse af konfe­ren­cen vil der være en ufor­mel recep­tion, hvor vi sammen kan fejre de første 20 år af fore­nin­gens leve­tid.

Vi er i fuld gang med plan­læg­nin­gen, og der vil senere komme et detal­je­ret program med oplægs­hol­dere, infor­ma­tion om tilmel­ding, osv. Men som sagt: Sæt alle­rede nu et STORT kryds i kalen­de­ren ud for lørdag den 11. novem­ber!