Folke­mø­det på Born­holm 15. – 18. juni er en god mulig­hed for at få formid­let OCD-fore­nin­gens budska­ber til rele­vante poli­ti­kere og andre, der har mulig­hed for at fremme vores sag. Så derfor har OCD-fore­nin­gen selv­føl­ge­lig en stand på Folke­mø­det (D9, ved Brand­sta­tio­nen). Vi har et arran­ge­ment fredag kl. 14, som vi vil opfor­dre dig til at komme til (se neden­for), men ellers er du meget velkom­men til at komme forbi og få en snak med os

Fredag d. 16. juni 2017 kl. 14-15.00 invi­te­rer OCD-fore­nin­gen til debat om bedre behand­lings­mu­lig­he­der med delta­gelse af bl.a. Char­lotte Fischer, Formand for Danske Regio­ners psyki­a­tri- og soci­a­l­ud­valg og psyko­log Malene Klindt Bohni.

Sted: D9 – Ved Brand­sta­tio­nen

Mangel­fuld eller slet ingen behand­ling
Erfa­rin­gerne viser, at behand­ling af OCD vari­e­rer meget fra region til region, og at pakke­for­lø­bene admi­ni­stre­res meget forskel­ligt. I prak­sis bety­der det, at mulig­he­derne for at få den rigtige behand­ling er afhæn­gig af, hvor i landet man bor. Alt for mange udsæt­tes derfor for mangel­fuld eller slet ingen behand­ling. Målet med debat­ten er at få belyst mulig­he­derne for at forbedre disse forhold.

Brug for flere behand­lings­ste­der
OCD kan og skal behand­les af speci­a­li­se­rede fagfolk. Der findes effek­tiv behand­ling af sygdom­men i form af kogni­tiv adfærds­terapi og medi­cin. Proble­met er, at der er en stor mangel på behand­lingssteder. Det skal der gøres noget ved.

Vi ses til Folke­mø­det 2017!

Nico­lai Skovs­mose, Formand for OCD-fore­nin­gen