Kom til en spæn­dende aften 27. februar 2018, hvor Carsten Stoe­mann Rasmus­sen kommer til Aarhus og holder oplæg. Han vil bl.a. fortælle sin person­lige beret­ning.
Carsten har skre­vet bogen OCD-dren­gens tabu, der udkom i septem­ber 2017. Udover sin egen histo­rie vil Carsten også komme ind på forskel­lige aspek­ter af lidel­sen: Hvor­for udvik­ler nogle menne­sker OCD? Hvor­dan kan sygdom­men udvikle sig i løbet af livet, og hvor­dan behand­ler man OCD?

Der bliver rig mulig­hed for at stille spørgs­mål.

Tids­punkt: 27. februar kl. 19.00.
Sted: Sund­hed- og Kultur­cen­te­ret, Ankers­gade 21, 8000 Aarhus C.

Gerne tilmel­ding til kontakt@ocd-foreningen.dk Mrk. ‘Fored­rag Aarhus’.

Der er plads til flere delta­gere i nyop­star­tet selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte over 18 år i Odense. Grup­pen mødes hveran­den tors­dag (ulige uger) i tids­rum­met 19.00 – 21.30. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Selv­hjælps­grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende (kandi­dat­stu­de­rende).
Er oven­nævnte noget for dig, så kan du skrive til følgende mail: shgvoksneo@gmail.com for nærmere oplys­ning og tilmel­ding.
Du er velkom­men uanset, hvor i landet du bor. Så har du ikke noget imod trans­port, så tilmeld dig gerne.

Det unge instruk­tør­ta­lent, Lucas Helth Postma, har lavet en rigtig
god kort­film om OCD. I filmen, der hedder ULYST (OVERLOVE),
følger man en ung pige, der plages af tvang­stan­ker om at komme
til at skade sin lille­bror. Filmen kan ses på YouTube.

Kan du hjælpe os? Vi vil gerne tale med dig, hvis du har en psyki­a­trisk diag­nose og er blevet ramt
af kræft. Eller er pårø­rende til en person, der har stået i situ­a­tio­nen.

Vi er et film­pro­duk­tions­sel­skab, der er i gang med research til et tv-program til lands­dæk­kende tv.
Program­met skal handle om, hvor­dan menne­sker med psyki­ske lidel­ser bliver behand­let i
sund­heds­væs­net, når de henven­der sig med tegn på en alvor­lig fysisk sygdom. Noget tyder nemlig
på, at det soma­ti­ske sund­heds­væ­sen foku­se­rer så meget på patien­ter­nes psyki­a­tri­ske diag­nose, at
andre symp­to­mer over­ses, fejl­t­ol­kes eller nedpri­o­ri­te­res.

Vi vil rigtig gerne tale med perso­ner med en psykisk sygdom, der har haft ople­vel­ser af denne art –
og som har eller har haft kræft. Ople­vel­serne skal være nyere end fem år.

Beskriv meget kort­fat­tet:
– hvilke symp­to­mer du gik til lægen med
– hvor­dan lægen/sygehuset reage­rede på det, du fortalte/viste
– hvad der skete efter­føl­gende.

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du er pårø­rende til en person, der har haft de nævnte
ople­vel­ser.

Husk at angive et tele­fon­num­mer og/eller en mailadresse, vi kan træffe dig på. Det skal
under­stre­ges, at henven­del­sen behand­les strengt fortro­ligt, og at du ikke forplig­ter dig til noget
alene ved at kontakte os.

Vi vil være taknem­me­lige for svar på opsla­get senest 1. februar 2018.

Skriv eller ring til: Nils Feld­balle, produ­cent, tlf. 20337801, info@feldballefilm.dk.

”Når jeg skal opereres i hjertet, håber jeg, det er en hjertespecialist og ikke en knæspecialist, der skal operere mig!”

Af Tina Heide, medlem af OCD-fore­nin­gens besty­rel­sen

Sådan lød opfor­drin­gen fra psyko­log og speci­a­list i OCD-behand­ling Malene Klindt Bohni til poli­ti­kerne i den panel­de­bat, der afslut­tede OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum­s­kon­fe­rence i Odense den 11. novem­ber. Meta­foren peger på det altover­skyg­gende problem for en OCD-ramt: At modtage den rette behand­ling af en behand­ler, der rent faktisk er speci­a­li­se­ret i OCD.

Alt for mange OCD-ramte ople­ver i dag at få behand­ling af en person, der ikke er speci­a­li­se­ret inden­for OCD. Dét er et kæmpe problem. Per Hove Thom­sen, forsker i OCD gennem mange år, mener, at vejen frem er uddan­nelse af pårø­rende, af samfun­det og af tera­pe­u­ter. En uddan­nelse af pårø­rende og samfun­det vil bidrage til en bedre forstå­else af OCD som sygdom, mens en uddan­nelse af tera­pe­u­ter, herun­der også psyki­a­tere, inklu­sive efter­føl­gende super­vi­sion, vil give flere OCD-speci­a­li­se­rede behand­lere. Sidst­nævnte er en abso­lut mangelvare. Dét er desværre også OCD-fore­nin­gens erfa­ring.

(mere…)