Så er der åbnet for tilmel­ding til den heldags­kon­fe­rence, som OCD-fore­nin­gen afhol­der lørdag den 11. novem­ber på Odense Univer­si­tet i anled­ning af fore­nin­gens 20-års jubilæum. Klik på konfe­ren­ce­log­oet her på siden for at melde dig til.

Formå­let med konfe­ren­cen er helt over­ord­net at:
1. Få et billede af, hvad der med afsæt i den nyeste forsk­ning og behand­ler­nes erfa­rin­ger i dag er den bedste behand­ling af OCD.
2. Få en status på, hvilke problem­stil­lin­ger der kan være i forhold til at kunne tilbyde OCD-ramte den rette behandling.
3. Få nogle bud på, hvor­dan behand­lings­mu­lig­he­derne for OCD-ramte kunne forbedres.

Nogle af de førende forskere og behand­lere herhjemme vil komme med indlæg, der vil være en person­lig beret­ning, og regio­nal- og land­spo­li­ti­kere skal forsøge at give deres bud på, hvor­dan rammerne for OCD-behand­lin­gen herhjemme kunne forbed­res. Deru­d­over vil der være musikindslag i løbet af dagen.

Program:

09:00 – 10:00    Ankomst, regi­stre­ring og kaffe
10:00 – 10:15    Åbning af konfe­ren­cen ved Nico­lai Skovs­mose, formand for OCD-foreningen
10:15 – 10:30    Amalie Skri­ver med band
10:30 – 11:15    Per Hove Thomsen
11:15 – 12:00    Else­bet Steno Hansen
12:00 – 12:15    Pause
12:15 – 13:00    Malene Klindt Bohni
13:00 – 13:45    Frokost
13:45 – 14:00    Amalie Skri­ver med band
14:00 – 14:45    Person­lig beret­ning ved Carsten Stoe­mann Rasmussen
14:45 – 15:00    Pause
15:00 – 15:30    Poli­tisk oplæg
15:30 – 16:15    Panel­de­bat (poli­ti­kere, fagpersoner)
16:15 – 16:30    Tak for i dag ved Nico­lai Skovs­mose, formand for OCD-foreningen

 

Pind­strup Cente­ret & Fami­li­e­Net afhol­der i samar­bejde med OCD-fore­nin­gen en tema­dag for fami­lier med OCD-ramte børn den 28. oktober.

Kurset lægger vægt på at omsætte teori til praksis:
• Foræl­drene får viden om og konkrete værk­tø­jer til at gøre modstand mod tvangs­symp­to­merne og holde fast i det ”normale” i samvæ­ret med barnet/den unge med OCD
• Der bliver givet konkrete værk­tø­jer til at holde fast i et ”ressour­ce­per­spek­tiv” på barnet/den unge

For yder­li­gere infor­ma­tion og tilmel­ding, klik på dette link.

Don’t Fear The Weird, som er Danmarks eneste film­festi­val, der sætter fokus på psykisk sygdom, giver dig fire dage med både klas­si­kere, danske vink­ler og sprit­nye doku­men­ta­rer på programmet.

Når filmene slut­ter, invi­te­rer vi publi­kum ind i hver­da­gens verden med person­lige fored­rag om fx præsta­tions­sam­fun­det, soci­ale medier, normer, skam og selvmord.

Oplev bl.a.:

  • Nils Malm­ros præsen­tere filmen om sit livs stør­ste tragedie
  • Komi­ke­ren Anders Stjern­holm give ADHD-stand-up
  • Profes­soren Martin Bals­lev snakke Elek­tro­chok-behand­ling i dag
  • Tidli­gere TV-vært Anja Steen­sig disku­tere præstationskultur
  • Og mange, mange flere…

Alle sætter de ord på psykisk sygdom og sårbar­hed, som er hver­dag for mange – og som vi sagtens kan tale mere om.

Tjek det spæn­dende PROGRAM HER

Følg Don’t Fear The Weird på Face­book og vind billetter.

Billet­be­stil­ling gennem Cine­ma­te­ket

Efter en lille pause star­ter unge­grup­pen i Køben­havn op igen. Grup­pen er et møde­sted for dig, der er ung og OCD-ramt eller har mistanke om, at du har OCD. Her har du mulig­hed for at møde andre unge, som også har OCD inde på livet og få en snak under frie, hygge­lige og afslap­pede forhold. Du er meget velkom­men til at tage en ven eller veninde med.

Vi mødes den første tors­dag i hver måned kl.19.00 i fore­nin­gens loka­ler i Julius Bloms Gade 17, kld. 2200 Køben­havn N. Første gang er tors­dag den 3. august. Det kræver ingen tilmel­ding at deltage – du møder bare op. Hvis du har spørgs­mål og gerne vil høre nærmere om grup­pen, kan du kontakte Allan Peter­sen på tlf. 2811 7744. Vi glæder os til at se dig.