DER ER HJÆLP AT HENTE!

Kære medlem­mer af OCD-fore­nin­gen,

Som tidli­gere annon­ce­ret i OCD-nyt Nr. 2 2018 og i nyheds­brev så kommer der en konsu­lent fra Den Uvil­dige Konsu­len­t­ord­ning på Handi­ca­p­om­rå­det (DUKH) og holder oplæg i lokal­gruppe Fyn onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00 – 21.00.
Afte­nen vil byde på en orien­te­ring om DUKH, om hvor­dan man som borger kan bruge DUKH kombi­ne­ret med oplys­ning om rets­sik­ker­hed og grund­læg­gende rettig­he­der og plig­ter på det soci­ale område.

Der skal være mini­mum 15 delta­gere for at afte­nen kan gennem­fø­res, og tilmel­din­gen er nu rykket til den 21. maj 2018.. Invi­ter gerne din nabo eller andre inter­es­se­rede med.

Sted: Seni­o­r­hu­set Odense, Told­bo­gade 5, 5000 Odense C. Lokale 1.
Tids­punkt: 30. maj 2018, kl. 19.00 – 21.00
Tilmel­ding: Senest 21.05.18 på følgende mail: kontakt@ocd-foreningen.dk. Skriv ”DUKH 30.05.18” i emne­fel­tet.

Venlig hilsen,
Jette Gamborg
Kontakt­per­son for lokal­gruppe Fyn

I anled­ning af OCD-fore­nin­gens aktu­elle kampagne var der et indslag om OCD i “Go’morgen Danmark” på TV2 onsdag d. 18/4 . Psyko­log og speci­a­list i behand­ling af OCD, Malene Klindt Bohni, og Carsten Rasmus­sen, OCD-ramt, aktiv i OCD-fore­nin­gen og forfat­ter til bogen “OCD-dren­gens tabu”, blev inter­viewet og fortalte blandt andet om nogle af de meget tabu­i­se­rede tvang­stan­ker, som der ofte ikke er så meget fokus på. Du kan se en omtale af inter­viewet inklu­sive et lille uddrag af videoen her.