Fored­ra­get Esbjerg i morgen aften (tirs­dag d. 20/3) må desværre afly­ses på grund af sygdom,
men der vil være det sædvan­lige måned­lige møde denne aften.

Så kom til et par hygge­lige og ufor­melle timer, hvor det vil være muligt at møde andre, der har OCD inde på livet.

Vel mødt,
Lokal­gruppe Esbjerg

Carsten Stoe­mann Rasmus­sen kommer til Odense 21. marts 2018 og holder oplæg. Han vil bl.a. fortælle sin person­lige beret­ning. Carsten har skre­vet bogen OCD-dren­gens tabu, som udkom i septem­ber 2017. Der bliver rig mulig­hed for at stille spørgs­mål.

Tids­punkt: 21. marts, kl. 19 – 21
Sted: Seni­o­r­hu­set, Told­bo­gade 5, 5000 Odense C. Møde­lo­kale 1
Tilmel­ding: Senest 12.03.18 på følgende mail: kontakt@ocd-foreningen.dk. Skriv “Odense 21.03.18” i emne­fel­tet.

Der er nu fundet en løsning, så unge­grup­pen under Lokal­gruppe Køben­havn kan køre videre. Grup­pen vil frem­over have møde­af­ten hver den 3. tors­dag i måne­den kl. 19.00 i Julius Bloms Gade samti­dig med den “almin­de­lige” lokal­gruppe, men i et andet lokale.

Så mød ende­lig op, hvis du er ung OCD-ramt og har brug for at snakke og udveksle erfa­rin­ger med andre unge i samme situ­a­tion. Ring eller skriv til Allan Peter­sen på 2811 7744, hvis du har spørgs­mål om grup­pen.

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Køben­havn

Kunne du tænke dig at blive frivil­lig i OCD-fore­nin­gens lokal­grup­pen i Køben­havn? Vi mang­ler både frivil­lige til vores almin­de­lige gruppe for alle aldre og til vores unge­gruppe. Som frivil­lig hjæl­per du til med at afholde et møde en gang i måne­den. Vi har det rigtig hygge­ligt i vores frivil­lig­trup og har ret frie hænder til at lave og arran­gere spæn­dende ting. Hvis det kunne være noget for dig, så kontakt Allan Peter­sen på 28117744

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Køben­havn

Teater­fo­re­sti­lin­gen “Pårø­rende” af Teater Hvide Rum genop­sæt­tes i samar­bejde med en lokal­gruppe under Depres­sions­for­e­nin­gen; Foræl­dre til unge og voksne bipo­lare, og spil­ler på Teater Kata­pult i Aarhus,  Skov­gårds­gade 3, 8000 Aarhus C den 21. og 22. marts 2018, kl. 19.30. Efter fore­stil­lin­gen er der inter­view og after talk med en pårø­rende. Hvis man er medlem af en pårø­rende- eller psyki­a­tri­for­e­ning, eller er stude­rende, er der rabat.

”Pårø­rende” giver et indblik i, hvad det vil sige at være pårø­rende til en psykisk sårbar. Når man lever tæt på en, der er syg, påvir­kes hele ens tilvæ­relse af det. Mange pårø­rende til psykisk sårbare kæmper selv med store psyki­ske mén og får ikke den nødven­dige hjælp og støtte. Sind, SIND Ungdom, Bedre Psyki­a­tri og Bedre Psyki­a­tri Ungdom er samar­bejds­part­nere på projek­tet og har bl.a. støt­te­grup­per samt andre akti­vi­te­ter for pårø­rende. De medvir­kende i fore­stil­lin­gen er selv pårø­rende.

Er du selv pårø­rende, psykisk sårbar, fagper­son, stude­rende inden for psyko­logi, pæda­go­gik, psyki­a­tri etc. eller blot inter­es­se­ret i emnet, så er denne fore­stil­ling noget for dig.

Hvis man er medlem af en pårø­rende- eller psyki­a­tri­for­e­ning, eller er stude­rende, er der rabat.

Klik her for yder­li­gere infor­ma­tion om fore­stil­lin­gen.

Klik her for køb af billet­ter til fore­stil­lin­gen den 21. marts

Klik her for køb af billet­ter til fore­stil­lin­gen den 22. marts