OCD-fore­nin­gen afhol­der spæn­dende dobbelt-arran­ge­ment tirs­dag d. 18. septem­ber i Aalborg på Vejgaard Bibli­o­tek.

Person­lig beret­ning

Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen “OCD-dren­gens tabu”, fortæl­ler sin person­lige histo­rie: ”OCD’ en havde siden 6-årsal­de­ren styret og ødelagt mit liv i en grad, så jeg til sidst kollap­sede. Tvang­stan­ker så mørke og bizarre, at jeg selv syntes, jeg fortjente at dø, var resul­ta­tet af en ulige kamp for at under­trykke og skjule sygdom­men. Jeg er 42 år i dag, og selvom jeg først fik den rette hjælp som 36-årig, er mit liv godt nu. OCD kan faktisk behand­les – også selvom du er hårdt ramt. Det har jeg selv erfa­ret.”

 

 

Hvor­dan kan jeg som pårø­rende bedst støtte den OCD-ramte?

Malene Klindt Bohni har arbej­det mange år i en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien, er nu privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Aarhus og er medfor­fat­ter til flere bøger om OCD. Hun vil holde et oplæg med udgangs­punkt i oven­stå­ende spørgs­mål. Det er ofte ekstremt hårdt at lide af OCD, og det er også rigtigt svært at være pårø­rende. Kom og hør hendes spæn­dende og meget brug­bare oplæg.

 

 

 

Der bliver mulig­hed for at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne.

Tids­punkt: Tirs­dag 18. septem­ber kl. 18.00

Sted: Vejgaard Bibli­o­tek Hads­und­vej 35, 9000 Aalborg Møde­lo­kale 1

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og brød

Tilmel­ding: Mail til kontakt@ocd-foreningen.dk Mrk. ”fored­rag Aalborg” eller på 5240 6121.

Venlig hilsen,
Aalborg Lokal­gruppe

Kæmper du med tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger og er du mellem 16 og 26 år*? Har du lyst til og brug for at tale med andre unge, der også har OCD inde på livet? Så er denne nystar­tede selv­hjælps­gruppe måske noget for dig.

Hvad er formå­let med en selv­hjælps­gruppe?

Denne selv­hjælps­gruppe er en del af OCD-fore­nin­gen Køben­havns tilbud for OCD- ramte og giver dig mulig­hed for helt anonymt at mødes med lige­sin­dede og tale om OCD. Der er mulig­hed for at dele erfa­rin­ger og føle sig lyttet til og forstået af andre unge, der kender til det at have OCD tæt på. Formå­let med denne gruppe er at give dig nyt mod til at arbejde med din OCD i et forum hvor:

  • Der er en rar atmos­fære, hvor delta­gerne tør tale om det, der er svært og give posi­tiv feed­back
  • Grup­pe­del­ta­gerne bakker hinan­den op og støt­ter hinan­den i arbej­det ud af OCD’en.
  • Der arbej­des med person­lig udvik­ling i det omfang, det er muligt uden hjælp fra en fagper­son. Her er det vigtigt at vide at selv­hjælps­grup­pen IKKE tilby­der terapi.
  • Du delta­ger i det omfang, du selv ønsker at deltage.

(mere…)

På Mastiff TV, hvor jeg er caster, er vi i research-fasen til en oply­sende program-serie til DR1. I den forbin­delse vil jeg meget gerne i kontakt med perso­ner med OCD, som kunne være inter­es­se­ret i at medvirke (som mini­mum er 18 år). Program­met hand­ler om at møde perso­ner i en lignende livs­si­tu­a­tion, så man i en gruppe kan udveksle erfa­rin­ger og inspi­rere hinan­den. Det hand­ler om at turde udfor­dre sig selv og finde styrke i fælles­skab. Program­met består primært af enkel­tin­ter­views og grup­pe­ak­ti­vi­te­ter og fore­går i fem opta­ge­dage i træk (man-fre) i okto­ber eller novem­ber.
Skriv dit tlf. nr. og et par linier om dig selv og send gerne et billede eller vide­o­p­ræ­sen­ta­tion af dig selv til denne mail: casting2018@mastifftv.dk

Man forplig­ter sig ikke til noget, lige­som man heller ikke kan være sikker på at komme med i program­met.

Alle henven­del­ser og person­føl­somme oplys­nin­ger vil blive behand­let strengt fortro­ligt.

Venlig hilsen,
Michelle Chri­sten­sen

Igen i år havde OCD-fore­nin­gen en stand på Folke­mø­det i Allinge på Born­holm, og igen fik de frivil­lige udsendte dejligt travlt med at svare på masser af gode spørgs­mål om OCD og ikke mindst behand­lings­mu­lig­he­derne.

Ud over det faste indslag med en “Tip-en-13’er” om OCD – som trak virke­lig mange hen til stan­den – havde vi tre arran­ge­men­ter: En panel­de­bat med delta­gelse af Jacob Kliva­ger Vester­gaard (formand, SFU), Vicky Bender Loren­zen, SF (regions­rå­ds­med­lem Region Syddan­mark), Mikkel Rasmus­sen (psyki­a­ter og medlem af Regions­rå­det i Region Midtjyl­land for Psyki­a­tri­li­sten), Thies Mathi­a­sen (regions­rå­ds­med­lem Region Syddan­mark – Danske Regio­ners Psyki­a­tri- og Soci­a­l­ud­valg for DF), Carsten Stoe­mann Rasmus­sen (OCD-ramt), Psyko­log Malene Klindt Bohni (OCD-ekspert) samt ords­ty­rer Stig Ander­sen (ansvars­ha­vende redak­tør på OCD-nyt), samt et duble­ret arran­ge­ment, hvor Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen “OCD-dren­gens tabu” gav sin person­lige beret­ning og psyko­log Malene Klindt Bohni supple­rede med fagligt input.

Poli­ti­kerne i panel­de­bat­ten fik ifølge eget udsagn rigtig meget input, de kunne tage med hjem og arbejde videre med, og Carsten og Male­nes oplæg var for de mange tilhø­rere en virke­lig stærk og givende ople­velse, der for alvor gav et indblik i hvor svær en lidelse, OCD kan være.

Se flere opslag, bille­der og kommen­ta­rer på vores Face­book-side.