Er du OCD-ramt eller pårø­rende, og har du en empa­tisk og rumme­lig tilgang til andre menne­sker? Så er det måske dig, vi søger.

OCD-fore­nin­gen har flere lokal­grup­per i hele landet. Til lokal­grup­pe­mø­de­rne kan både OCD-ramte og pårø­rende deltage. Formå­let med møde­rne er dels, at alle får viden om OCD og behand­lings­mu­lig­he­derne, og dels at træffe andre, der har OCD inde på livet, så man deri­gen­nem kan udveksle erfa­rin­ger. Vores kontakt­per­son i Roskilde har måttet stoppe af private årsa­ger, og vi søger derfor snarest muligt en ny.

(mere…)

Selv­hjælps­gruppe

Ny selv­hjælps­gruppe i Køben­havn søger grup­pe­del­ta­gere. Er det dig? Er du over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen? Så kunne en selv­hjælps­gruppe være noget for dig. Vi opstar­ter en ny selv­hjælps­gruppe i okto­ber måned i Køben­havn. Og der er plads til flere. Grup­pen mødes hver anden onsdag fra kl. 19.00 – 21.00. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Og det hele fore­går i trygge rammer.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocd.gruppe.kbh@gmail.com.

Pårø­ren­de­gruppe
Ny pårø­ren­de­gruppe i Køben­havn søger grup­pe­del­ta­gere. Vi opstar­ter en ny pårø­ren­de­gruppe i Køben­havn, og der er plads til flere. Grup­pen mødes hver anden tirs­dag fra kl. 16.30-18.30. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Og det hele fore­går i trygge rammer.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocdforeningen.paaroerende.kbh@hotmail.com.

Psyko­log Malene Klindt Bohni er forfat­ter til en ny pjece fra OCD-fore­nin­gen om det at være pårø­rende til en OCD-ramt. Du kan hente pjecen ved at klikke på dette link.

Malene skri­ver i intro­duk­tio­nen:

“Når en person rammes af OCD, rammes de pårø­rende også – på den ene eller den anden måde. Det kan være hårdt at stå på side­linjen, når en, man holder af, er ramt af OCD. Afhæn­gigt af hvor­dan OCD-symp­to­merne viser sig, og hvor svære de er, kan de blive styrende for de pårø­ren­des liv også.

Denne pjece er skre­vet til alle pårø­rende til OCD-ramte. Foræl­dre, søskende, børn, kærester/ægtefæller, bedste­for­æl­dre, osv. Selv om rela­tio­nerne er forskel­lige, står man som pårø­rende ofte i nogle af de samme dilem­maer: Hvor­dan støt­ter og hjæl­per man bedst den OCD-ramte — uden samti­dig at vedli­ge­holde OCD-symp­to­merne?

Det er en svær balan­ce­gang. I denne pjece får du nogle gode råd til, hvad du som pårø­rende til en OCD-ramt kan gøre.”

Kæmper du med tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger og er du mellem 16 og 28 år? Har du lyst til og brug for at tale med andre unge, der også har OCD inde på livet? Så er denne nystar­tede selv­hjælps­gruppe måske noget for dig.

Hvad er formå­let med en selv­hjælps­gruppe?

Denne selv­hjælps­gruppe er en del af OCD-fore­nin­gen Køben­havns tilbud for OCD- ramte og giver dig mulig­hed for helt anonymt at mødes med lige­sin­dede og tale om OCD. Der er mulig­hed for at dele erfa­rin­ger og føle sig lyttet til og forstået af andre unge, der kender til det at have OCD tæt på.

Formå­let med denne gruppe er at give dig nyt mod til at arbejde med din OCD i et forum hvor:

 • Der er en rar atmos­fære, hvor delta­gerne tør tale om det, der er svært og give posi­tiv feed­back
 • Grup­pe­del­ta­gerne bakker hinan­den op og støt­ter hinan­den i arbej­det ud af OCD’en.
 • Der arbej­des med person­lig udvik­ling i det omfang, det er muligt uden hjælp fra en fagper­son. Her er det vigtigt at vide at selv­hjælps­grup­pen IKKE tilby­der terapi.
 • Du delta­ger i det omfang, du selv ønsker at deltage.

Hvem er vi?

Vi er to grup­pe­le­dere, Anna og Ida, der stude­rer henholds­vis psyko­logi og kogni­tiv psyko­te­rapi. Det vil være os, der under vores selv­hjælps­grup­pe­mø­der bl.a. hjæl­per til at struk­tu­ren under møde­rne bliver som I ønsker det, og at alle der ønsker det bliver hørt og får tale­tid.

Vi vil gøre vores til, at det bliver et rart sted at komme, men grup­pen vil først og frem­mest blive Jeres med fokus på de behov og temaer, som I ønsker at tage op i grup­pen ;0).

Hvem kan være med?

For at få mest muligt ud af at deltage i denne selv­hjælps­gruppe er det vigtigt at du:

 • Har OCD-symp­to­mer (tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger) som primære proble­ma­tik. Du er også velkom­men selv om du ikke har en offi­ciel OCD-diag­nose.
 • Ikke har det dårli­gere, end at du både er i stand til at lytte til andre, give feed­back til andre og selv at kunne modtage feed­back
 • Er indstil­let på at påtage dig et medansvar for at grup­pen kan fungere, eksem­pel­vis ved at være møde­sta­bil og melde afbud i tilfælde af, at du bliver forhin­dret i at komme til en møde­gang.

Hvor­dan finder jeg ud af om det er noget for mig og hvor­dan kommer jeg med?

Før du star­ter i en selv­hjælps­gruppe, er det vigtigt, at du over­ve­jer, om en selv­hjælps­gruppe er det rigtige for dig. Hvis du er i tvivl, om du skal vælge en selv­hjælps­gruppe – eller måske snarere skal søge behand­ling eller andet – hjæl­per vi gerne med at afklare spørgs­må­let :-).

Lyder dette som noget for dig? så skriv til os på mail: ocd.gruppe.kbh@gmail.com. Øverst i mailen skal du skrive: “Selv­hjælps­gruppe for unge i Kbh”

Du må meget gerne skrive dit tele­fon­num­mer i mailen, så vi kan tage kontakt til dig inden du star­ter i grup­pen. Her har du også mulig­hed for at få afkla­ret even­tu­elle spørgsmål;0)

Prak­tisk infor­ma­tion

 • Tid og sted: Vi mødes to tirs­dage om måne­den (lige uger) fra kl. 17-19 i OCD-fore­nin­gens loka­ler ved Nørre­bros Rund­del på Julius Bloms Gade 17, 2200 Køben­havn N.
 • Første grup­pe­møde bliver når vi har sammen­sat grup­pen. Vi håber på at blive klar til opstart her i efter­å­ret. I vil modtage nærmere besked om start­dato pr. mail.
 • Der kan være op til 8 delta­gere.
 • Selv­hjælps­grup­pen vil fore­lø­bigt køre fra septem­ber til decem­ber 2018.

(mere…)

På Mastiff TV, hvor jeg er caster, er vi i research-fasen til en oply­sende program-serie til DR1. I den forbin­delse vil jeg meget gerne i kontakt med perso­ner med OCD, som kunne være inter­es­se­ret i at medvirke (som mini­mum er 18 år). Program­met hand­ler om at møde perso­ner i en lignende livs­si­tu­a­tion, så man i en gruppe kan udveksle erfa­rin­ger og inspi­rere hinan­den. Det hand­ler om at turde udfor­dre sig selv og finde styrke i fælles­skab. Program­met består primært af enkel­tin­ter­views og grup­pe­ak­ti­vi­te­ter og fore­går i fem opta­ge­dage i træk (man-fre) i okto­ber eller novem­ber.
Skriv dit tlf. nr. og et par linier om dig selv og send gerne et billede eller vide­o­p­ræ­sen­ta­tion af dig selv til denne mail: casting2018@mastifftv.dk

Man forplig­ter sig ikke til noget, lige­som man heller ikke kan være sikker på at komme med i program­met.

Alle henven­del­ser og person­føl­somme oplys­nin­ger vil blive behand­let strengt fortro­ligt.

Venlig hilsen,
Michelle Chri­sten­sen