OCD bliver ofte omtalt som en ikke-alvor­lig sygdom:
— ”OCD…? Det har vi jo alle sammen lidt af.
— Jeg kan bare ikke ha’, hvis toile­trul­len vender forkert.
— OCD er jo bare over­tro. Det ved alle.

STOP! Det er tid til, at sand­he­den kommer frem:
— WHO klas­si­fi­ce­rer OCD som en af de ti mest bela­stende sygdomme, når man ser på soci­ale forhold og tab af livskva­li­tet.
— 5 % af OCD-ramte i Danmark har forsøgt selv­mord*
— 60 % af de, som ikke får hjælp, udvik­ler depres­sion som følge­syg­dom* *

Chri­stof­fer Winger og Carsten Stoe­mann Rasmus­sen står nu frem og holder et fælles fored­rags-arran­ge­ment. De går helt tæt på sig selv og fortæl­ler om de mest tabu­belagte og ukendte sider af OCD: Seksu­elle og volde­lige tvang­stan­ker.

Som henholds­vis barn og voksen tager Chri­stof­fer, tele­fon­rå­d­gi­ver og fored­rags­hol­der, og Carsten, forfat­ter og fored­rags­hol­der, tilhø­rerne med ind i en verden så plag­som, at selv­mord kan virke som den eneste løsning.

Kom og hør hvor­dan Chri­stof­fer og Carsten med den rette behand­ling fik livet tilbage.

Tid: Lørdag d. 19. januar Kl. 12.30– 15.30
Sted: Rørkjær Skole, Urban, Samlings­sa­len. Ringen 61, 6700 Esbjerg.
Pris: Kr. 50,- pr. person inkl. kaffe/te og kage
Tilmel­ding: Tlf.: 29937900 eller mail: c@rstens.com

* Nordic Jour­nal of Psychi­a­try 2004.
** US Natio­nal Library of Medi­cine, Natio­nal Insti­tu­tes of Health 2013

Read More →

Onsdag den 16. januar 2019 afhol­der OCD-fore­nin­gen temaaf­ten i audi­to­riet på Psyki­a­trisk Afde­ling Odense

Person­lig beret­ning:

Carsten Stoe­mann Rasmus­sen: OCD-ramt og forfat­ter til bogen  OCD-dren­gens TABU fortæl­ler sin person­lige histo­rie: ”OCD ’en havde siden 6-årsal­de­ren styret og ødelagt mit liv i en grad, så jeg til sidst kollap­sede.

Tvang­stan­ker så mørke og bizarre, at jeg selv syntes, jeg fortjente at dø, var resul­ta­tet af en ulige kamp for at under­trykke og skjule sygdom­men.” ”Jeg er 42 år i dag. Selvom jeg først fik den rette hjælp som 36-årige, er mit liv godt nu.  OCD kan faktisk behand­les – også selvom du er hårdt ramt. Det har jeg selv erfa­ret.”

 

 

Hvor­dan kan jeg, som pårø­rende bedst støtte den OCD-ramte?

Malene Klindt Bohni: Har arbej­det mange år i en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien, nu privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Aarhus og medfor­fat­ter til flere bøger om OCD, vil holde et oplæg med udgangs­punkt i oven­stå­ende spørgs­mål. Det er ofte ekstremt hårdt at lide af OCD. Og det er også rigtigt svært at være pårø­rende. Kom og hør hendes spæn­dende og meget brug­bare oplæg.

Der bliver mulig­hed for at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne.

 

Tids­punkt: Onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.00 – 21.30

Sted: Audi­to­riet, blok 1, indgang 220A, Psyki­a­trisk Afde­ling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og en småkage☺

Entré beta­les kontant ved indgan­gen eller via Mobile­Pay 42 14 95 77 – Mrk. ”Odense”

Tilmel­ding til kontakt@ocd-foreningen.dk Mrk. ”Fored­rag Odense 16.01.19”

Der er plads til ca. 100 perso­ner. Tilmel­ding senest fredag, den 11. januar 2019

Read More →

Selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte
Er du over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede, i trygge rammer, og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen, så kunne grup­pen være noget for dig.
Grup­pen mødes hver anden onsdag i lige uger kl. 19.00 – 21.30.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocdselvhjaelp@gmail.com
Bemærk, at der maksi­mum er plads til 8 delta­gere.

Selv­hjælps­gruppe for pårø­rende
Er du pårø­rende til en OCD-ramt, og er du over 18 år, og ønsker du at udveksle erfa­rin­ger, tanker og følel­ser med andre pårø­rende? Så vil grup­pen være noget for dig.
Grup­pen mødes hver tredje uge om manda­gen kl. 19.00 – 21.30.
Hvis du ønsker at høre nærmere eller tilmelde dig, så kan du skrive til ocdpaa@gmail.com
Bemærk, at der maksi­mum er plads til 12 delta­gere.

Følgende er gældende for begge grup­per
Et forløb varer ca. 1 år og er gratis.
Møde­rne vil indtil videre foregå i loka­ler hos Center for Mental Sund­hed, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.
Hver selv­hjælps­gruppe ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende fra Syddansk Univer­si­tet.
Grup­pe­le­derne modta­ger under forlø­bet super­vi­sion af uddan­net psyko­log med erfa­ring i selv­hjælps­grup­per.
Hvis du ikke alle­rede er medlem af OCD-fore­nin­gen, så vil vi blive meget glade, hvis du i forbin­delse med opstart i selv­hjælps­gruppe, melder dig ind. For nærmere oplys­ning om medlem­skab henvi­ses der til vores hjem­meside.

Venlig hilsen
Dorthe og Jette
Kontakt­per­so­ner lokal­gruppe Fyn

Read More →

Er du OCD-ramt eller pårørende, og har du en empatisk og rummelig tilgang til andre mennesker? Så er det måske dig, vi søger.

OCD-foreningen har flere lokalgrupper i hele landet. Til lokalgruppemøderne kan både OCD-ramte og pårørende deltage. Formålet med møderne er dels, at alle får viden om OCD og behandlingsmulighederne, og dels at træffe andre, der har OCD inde på livet, så man derigennem kan udveksle erfaringer. Vores kontaktperson i Roskilde har måttet stoppe af private årsager, og vi søger derfor snarest muligt en ny.

Er du OCD-ramt eller pårø­rende, og har du en empa­tisk og rumme­lig tilgang til andre menne­sker? Så er det måske dig, vi søger. OCD-fore­nin­gen har flere lokal­grup­per i hele landet. Til lokal­grup­pe­mø­de­rne kan både OCD-ramte og pårø­rende deltage. Formå­let med møde­rne er dels, at alle får viden om OCD og behand­lings­mu­lig­he­derne, og dels at træffe […]

Read More →

Selv­hjælps­gruppe

Ny selv­hjælps­gruppe i Køben­havn søger grup­pe­del­ta­gere. Er det dig? Er du over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen? Så kunne en selv­hjælps­gruppe være noget for dig. Vi opstar­ter en ny selv­hjælps­gruppe i okto­ber måned i Køben­havn. Og der er plads til flere. Grup­pen mødes hver anden onsdag fra kl. 19.00 – 21.00. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Og det hele fore­går i trygge rammer.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocd.gruppe.kbh@gmail.com.

Pårø­ren­de­gruppe
Ny pårø­ren­de­gruppe i Køben­havn søger grup­pe­del­ta­gere. Vi opstar­ter en ny pårø­ren­de­gruppe i Køben­havn, og der er plads til flere. Grup­pen mødes hver anden tirs­dag fra kl. 16.30-18.30. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Og det hele fore­går i trygge rammer.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocdforeningen.paaroerende.kbh@hotmail.com.

Read More →