Så star­ter vi op med en ny lokal­gruppe i Randers, hvor du/I er meget velkom­men til at komme og mødes med lige­stil­lede OCD-ramte og pårø­rende under trygge og ufor­melle former, hvor man kan udveksle erfa­rin­ger eller blot få en god snak med andre, der også har OCD inde på livet.

Vi mødes første gang mandag den 20. novem­ber kl. 19.-21.30.

Det fore­går i Randers Sund­heds­cen­ter Thor­bakke, Biogr­af­gade 3,
lokale 2. 22 på 2. sal, 8900 Randers C

Skulle der være spørgs­mål til møde­rne, er I meget velkom­men til at kontakte os på 5240 6121.

Alle er velkom­men, og vi glæder os til at mødes med jer.

Venlig hilsen,
Pia og Edith

Lørdag den 11. novem­ber  løb OCD-fore­nin­gens jubilæum­s­kon­fe­rence af stab­len. I anled­ning af fore­nin­gens 20-års
jubilæum havde vi invi­te­ret til en endags­kon­fe­rence på Syddansk Univer­si­tet i Odense. Førende eksperter
inden­for OCD kom med spæn­dende, faglige oplæg – og en person­lig beret­ning om livet med OCD var
med til at sætte det hele i perspek­tiv. Konfe­ren­cen slut­tede af med poli­ti­ske oplæg, efter­fulgt af en livlig panel­de­bat, hvor publi­kum kunne stille spørgsmål.
Ende­lig var der en jubilæums­re­cep­tion for samar­bejds­part­nere, støt­ter samt venner af foreningen.
Vi vil gerne sende en stor og varm tak til alle jer, der mødte op og var med til at fejre dagen. Tusind,
tusind tak!

 

Er du OCD-ramt, over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede i trygge rammer og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen, så kunne selv­hjælps­grup­pen være noget for dig.

Grup­pen star­ter i novem­ber 2017 og mødes hver 2. tors­dag (ulige uger) fra kl. 19.00 – 21.30. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Møde­rne vil indtil videre foregå i PIO Mental Sund­heds loka­ler, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.

For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til shgvoksneo@gmail.com. Bemærk, at der maksi­mum er plads til 8 delta­gere. Selv­hjælps­grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende, Daniel og Kim. De er begge kandi­dat­stu­de­rende ved Syddansk Univer­si­tet. De modta­ger under forlø­bet super­vi­sion af uddan­net psyko­log med stor erfa­ring i selvhjælpsgrupper.

Det er den 3. selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte, som vi har fået mulig­hed for at starte på Fyn. Så tøv ikke med at tilmelde dig:-)

Mvh,
OCD-fore­nin­gen, Lokal­gruppe Fyn

Psyko­lo­gerne Susanne Egeskov David­sen, Mette Eline Lauritzen og Stine Næsted, Prak­sis for Kogni­tiv Terapi, har skre­vet en ny arti­kel om at være pårø­rende til en OCD-ramt inklu­sive en række gode råd. Læs artik­len ved at klikke her.

Den 24.-26. novem­ber arran­ge­rer Ungdom­mens Røde Kors en weekend­lejr for sygdoms­ramte børn i alde­ren 6-12 år og tilby­der en hånd­fuld plad­ser til børn med OCD.
De reste­rende plad­ser vil blive tilbudt børn med ADHD, angst og lignende.
Weeken­dens program samt lidt prak­tisk infor­ma­tion om stedet og hvad det kræves, for at man kan deltage, kan ses her.

Send tilmel­ding eller spørgs­mål til lejrlederne:
Joan Lykke Poul­sen: joanlykke88@gmail.com 20767191
Sofie Nordby Larsen: sofie_muz@hotmail.com 25613952